yǐ qí rén zhī dào,huán zhì qí rén zhī shēn

以其人之道,还治其人之身

繁体以其人之道,還治其人之身
拼音yǐ qí rén zhī dào,huán zhì qí rén zhī shēn
简拼YQRZDHZQRZS
注音一ˇ ㄑ一ˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄉㄠˋ,ㄏㄨㄢˊ ㄓˋ ㄑ一ˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄕㄣ
结构复句式
感情中性词
年代古代
字数十一字成语
热度常用

近义词以牙还牙、以眼还眼

用法复句式;作谓语、宾语;指以牙还牙。

出处宋·朱熹《中庸集注》第十三章:“故君子之治人也,即以其人之道,还治其人之身。”

正音“还”,不能读作“hái”。

辨形“治”,不能写作“制”。

辨析以其人之道,还治其人之身和“以眼还眼”;“以牙还牙”;都表示对方采取怎样手段;就以怎样手段给予以回击。但以其人之道,还治其人之身重在手段;“以眼还眼;以牙还牙”偏重在回击。

查组词以组词其组词人组词之组词道组词还组词治组词身组词

查成语“以”的成语“其”的成语“人”的成语“之”的成语“道”的成语“还”的成语“治”的成语“身”的成语

基本解释

以:拿;治:惩处。用别人的办法来惩治别人。

关联成语

第一个字是的成语
第二个字是的成语
第三个字是的成语
第四个字是的成语